Poutní slavnost Navštívení Panny Marie

v pátek 1. června 2018

v klášterní bazilice v Milevsku


Program:

17:00 – 17:50 možnost adorace a svátostí smíření

18:00 poutní mše svatá s břevnovským arciopatem Prokopem Petrem Siostrzonkem, OSB

 

Pěší pouť můžete vykonat dle pravidel na stránkách poutníků Milevského kláštera: http://www.klastermilevsko.cz/pesi-poutnik-klastera

Certifikát o vykonané pouti se bude vydávat v klášterním obchůdku do 17:30.

 

„Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: ‘Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!’