Obnova kláštera

Připravované akce v roce 2020

Bývalá sýpka

Dojde k vypracování projektu pro opravu objektu. Plánuje se realizace střechy. Vzhledem k značné finanční náročnosti a možným statickým komplikacím, které jsou spojené s odstraňováním vestavěného železobetonového přepatrování, bylo od tohoto záměru upuštěno. Po opravě bude tento objekt sloužit jako depozitář a lapidárium.

 

 


Připravované akce pro rok 2019

Kostel sv. Jiljí

Pro letošní rok bylo opět požádáno o příspěvek Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví pro pokračování na celkové obnově kostela.

 

 

 

V letošním roce by mělo dojít k opravě nástupního schodiště do zvonice a nátěru dřevěného opláštění zvonice (tím bude dokončena obnova exteriéru kostela). Dále se bude pokračovat v přípravě podlahových vrstev v hlavní lodi kostela.

Kormorán

Po dokončení rekonstrukce střechy dojde k vyřešení odvodu srážkových vod a snížení narostlého terénu a pokračování v celkové obnově objektu. Po revizi stávajícího projektu dojde k realizaci adaptace interiéru pro ubytovací účely.

 


Kovárna a Taverna

Oprava střech nad těmito objekty započala. Bylo požádáno o finanční podporu prostřednictvím dotačního programu Kulturní dědictví krajského úřadu Jihočeského kraje.

 

 

Tyto objekty budou zatím bez využití, dojde pouze k zabezpečení jejich stavu (ochraně před další degradací objektů).


Realizované akce 2018

Kostel sv. Jiljí

V hlavní lodi kostela proběhlo odstranění zdegradovaných novodobých omítek. Dále k odstranění podlahových vrstev z broušené žuly v betonovém loži, která způsobovala vytlačování zemní vlhkosti do stěn a tím silnému zavlhčování omítek a k odstranění ocelových a skleněných příček, zbudovaných za poslední přestavbě kostela.

Dále byl v prostoru hlavní lodi proveden záchranný archeologický průzkum, při kterém byly použity i moderní technologie neinvazivního průzkumu.

Akce byla realizována za přispění Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví.

 

 

 

Kormorán

Byla započata oprava objektu. Letos se z velké části realizovala oprava střechy. Byla vyměněna krytina, vytvořeny nové klempířské prvky (lemování, okapy) a provedeno protézování a dpolnění zdegradovaných prvků krovu.

 


Realizované akce 2017

Kostel sv. Jiljí

Došlo k dokončení obnovy presbytáře a sakristie kostela. Byly vytvořeny nové omítkové vrstvy z difúzně otevřených omítkovin, položena nová neglazovaná dlažba do maltového lože, osazeny nové kamenné stupně a vytvořeno dřevěné pódium před oltář. Dále byla realizována nová elektroinstalace, která vizuálně nezasahuje do obnoveného interiéru.

Akce byla realizována za přispění Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví.

 

 

 

 Jímka v rajském dvoře

Na základě poznatků z archeologického průzkumu rajského dvora byla za přítomnosti archeologa vytěžena barokní jímka. Její zbudování je pomocí dendrochronologie určeno do stejného období, v jakém byla postavena prelatura kláštera. Obnovení této jímky přispívá k zlepšení vlhkostního režimu objektů původního konventu.

 


Realizované akce 2014

V roce 2014 byla provedena rekonstrukce a adaptace objektu po sídlo Klášterních lesů Strahov z vlastních zdrojů.

 

 

 


Realizované akce 2013

 V květnu 2013 byly zahájeny projekční práce související s kompletní opravou střechy a obvodového pláště domu čp. 563 – původního barokního konventu, v současnosti upraveného na expozici milevského kláštera. Realizace vlastní opravy byla zahájena následujícího roku v měsíci březnu firmou Báča Polička s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení  a která zdárně a ve vysoké kvalitě ukončila práce v prosinci 2014. Celkové náklady na realizaci včetně příprav byly ve výši cca 5,2 mil. Kč, z čehož 80% bylo uhrazeno z dotace v rámci ROP JIHOZÁPAD.


 


Realizované akce 2009

V polovině roku 2009 byly zahájeny přípravné a projekční práce na obnově domu čp. 557, situovaného na 2. nádvoří kláštera, bývalé lesní ředitelství. Předmětem a cílem obnovy bylo zřízení nového milevského muzea. V rámci přípravných prací bylo i vyhotovení žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, která by z převážné části kryla náklady na obnovu nového sídla Milevského muzea. Vlastní práce na obnově byly zahájeny v první polovině roku 2011 firmou STARKON Jihlava a.s., ukončeny v polovině roku následujícího. Celkové náklady činily cca 15 mil. Kč, z čehož podíl dotace byl ve výši cca 10 mil. Kč. Po ukončení opravy došlo k instalaci mobiliáře a exponátů v režii města Milevsko, které je nájemcem a tudíž provozovatelem obnoveného domu.
 

 


Realizované akce 2007

V roce 2007 byla provedena rekonstrukce střechy s podporou Havarijního programu MKČR.