Obnova kláštera

Připravované akce pro rok 2024 - 2025

Připravuje se projekt na rekonstrukci bývalého románského konventu pro potřeby expozice Hřebu ze Svatého kříže a dalších expozic.

Připravujeme úpravu terénu v okolí Latinské školy.

Dokončení již rozpracované opravy ohradní zdi na prvním nádvoří.

Depozitář - je vyřízeno stavební povolení na změnu bývalé sýpky na druhém nádvoří na depozitář. Na tento projekt bylo zažádáno z dotací EU program IROP.

V současné době se realizuje oprava stodoly na čtvrtém nádovří - podlaha a vrata.

U stodoly na čtvrtém nádvoří se chystá realizace dešťové kanalizace.

Připravuje se rekonstrukce objektu bývalého klášterního mlýna na kancelářské prostory.

Připravuje se odvodnění kostela sv. Bartoloměje na náměstí v Milevsku.


Realizované akce v roce 2022 - 2023

Kostel sv. Jiljí

Rekonstrukce interiéru kostela sv. Jiljí byla dokončena, nyní je ve stavu před kolaudací. V kostele se měnila podlaha, byla nahrazena cihlovou pálenou dlažbou. Dále byly zrealizovány nové rozvody elektrické energie, opraveny omítky, provedeny nové výmalby. V části interiéru je také odhaleno původní románské zdivo. V současné době se jedná o pronájmu prostoru jako smuteční síně městu Milevsku a vybavení mobiliářem. 

 

Budova Latinské školy

Úprava přízemí Latinské školy na provoz kavárny, pokladny a klášterního obchůdku byla dokončena. Kavárna byla přes sezonu hojně navštěvovaná. Pokladna i obchůdek získaly novou podobu.

 

Kostel sv. Bartoloměje na náměstí v Milevsku

V kostele sv. Bartoloměje proběhla v minulém roce kompletní výměna osvětlení a částečná výmalba.

 

Kostel Jména Panny Marie v Sepekově

V kostele Jména Panny Marie v Sepekově byl nově nasvícen presbytář.

oltař v sepekovském kostele

Nádvoří

Na 3. nádvoří byla vyměněna střešní krytina na hospodářské budově, bývalém lihovaru. Oprava jedné části střechy bývalého lihovaru a bramborárny byla prováděna za finanční účasti Jihočeského kraje, dotačního programu Kulturní dědictví. Oprava druhé části střechy téhož objektu byla provedena za finanční účasti Ministerstva kultury v rámci Havarijního programu.

 

Bazilika Navštívení Panny Marie

V bazilice Navštívení Panny Marie bylo vyměněno zádveří.

 Nové zádveří baziliky milevského kláštera

 

Připravované akce pro rok 2022 - 2023

Jsou připravovány projekty dokončení interiérů kostela sv. Jiljí. Odvod dešťových vod včetně ztvárnění okolního prostranství u kostela sv. Bartoloměje. Dokončení úpravy přízemí Latinské školy pro potřeby klášterního obchodu, pokladny prodeje vstupenek a kavárny. Vytvoření depozitářů v objektu bývalé sýpky na druhém nádvoří. Pokračování v záchraně objektů na 3. a 4. nádvoří, včetně úprav pro budoucí využití. Výměna zádveří v bazilice.

 


Realizované akce v roce 2020 - 2021

Nádvoří

Byla dokončena oprava střech stodol na 3. nádvoří, byla opravena střecha nad stodolou na 4. nádvoří. Byla započata rekultivace 3. a 4. nádvoří (odstranění náletových dřevin, vyklizení od nepořádku). Byla opravena fasáda na objektu č.p. 567. Došlo k vytvoření systému nuceného větrání a konstrukčních vrstev podlahy v kostele sv. Jiljí (byl dokončen archeologický výzkum). Byla zahájena revitalizace širšího okolí kláštera - křížová cesta nad klášterem, včetně revitalizace okolní zeleně, úprava zeleně na pozemcích za silnicí I/19.

 

Na opravu střechy stodoly na 3. nádvoří byla poskytnuta dotace z Havarijního programu Mimisterstva kultury. Na opravu střechy na 4. nádvoří byla poskytnuta dotace z dotačního programu Kulturní dědictví krajského úřadu Jihočeského kraje.

 

Připravované akce v roce 2020 - 2021

Letos by se mělo pokračovat v opravě kostela sv. Jiljí, konkrétně dodělání nuceného větrání podlah a vytvoření konstrukčních vrstev pod dlažbu. Dále obnova střechy nad stodolou na III. nádvoří a měla by se opravit stodola na IV. nádvoří. A nakonec, pokud se finanční situace extrémně nezkomplikuje, by se mělo začít s opravou sýpky, konkrétně by se letos měla udělat střecha.

Bývalá sýpka

Dojde k vypracování projektu pro opravu objektu. Plánuje se realizace střechy. Vzhledem k značné finanční náročnosti a možným statickým komplikacím, které jsou spojené s odstraňováním vestavěného železobetonového přepatrování, bylo od tohoto záměru upuštěno. Po opravě bude tento objekt sloužit jako depozitář a lapidárium.

 

 


Připravované akce pro rok 2019

Kostel sv. Jiljí

Pro letošní rok bylo opět požádáno o příspěvek Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví pro pokračování na celkové obnově kostela. 

V letošním roce by mělo dojít k opravě nástupního schodiště do zvonice a nátěru dřevěného opláštění zvonice (tím bude dokončena obnova exteriéru kostela). Dále se bude pokračovat v přípravě podlahových vrstev v hlavní lodi kostela.

 

 

Kormorán

Po dokončení rekonstrukce střechy dojde k vyřešení odvodu srážkových vod a snížení narostlého terénu a pokračování v celkové obnově objektu. Po revizi stávajícího projektu dojde k realizaci adaptace interiéru pro ubytovací účely.

 


Kovárna a Taverna

Oprava střech nad těmito objekty započala. Bylo požádáno o finanční podporu prostřednictvím dotačního programu Kulturní dědictví krajského úřadu Jihočeského kraje.

 

 

Tyto objekty budou zatím bez využití, dojde pouze k zabezpečení jejich stavu (ochraně před další degradací objektů).


Realizované akce 2018

Kostel sv. Jiljí

V hlavní lodi kostela proběhlo odstranění zdegradovaných novodobých omítek. Dále k odstranění podlahových vrstev z broušené žuly v betonovém loži, která způsobovala vytlačování zemní vlhkosti do stěn a tím silnému zavlhčování omítek a k odstranění ocelových a skleněných příček, zbudovaných za poslední přestavbě kostela.

Dále byl v prostoru hlavní lodi proveden záchranný archeologický průzkum, při kterém byly použity i moderní technologie neinvazivního průzkumu.

Akce byla realizována za přispění Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví.

 

 

 

Kormorán

Byla započata oprava objektu. Z velké části se realizovala oprava střechy. Byla vyměněna krytina, vytvořeny nové klempířské prvky (lemování, okapy) a provedeno protézování a dpolnění zdegradovaných prvků krovu.

 


Realizované akce 2017

Kostel sv. Jiljí

Došlo k dokončení obnovy presbytáře a sakristie kostela. Byly vytvořeny nové omítkové vrstvy z difúzně otevřených omítkovin, položena nová neglazovaná dlažba do maltového lože, osazeny nové kamenné stupně a vytvořeno dřevěné pódium před oltář. Dále byla realizována nová elektroinstalace, která vizuálně nezasahuje do obnoveného interiéru.

Akce byla realizována za přispění Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Programu záchrany architektonického dědictví.

 

 

 

 Jímka v rajském dvoře

Na základě poznatků z archeologického průzkumu rajského dvora byla za přítomnosti archeologa vytěžena barokní jímka. Její zbudování je pomocí dendrochronologie určeno do stejného období, v jakém byla postavena prelatura kláštera. Obnovení této jímky přispívá k zlepšení vlhkostního režimu objektů původního konventu.

 


Realizované akce 2014

V roce 2014 byla provedena rekonstrukce a adaptace objektu pro sídlo Klášterních lesů Strahov z vlastních zdrojů.

 

 

 


Realizované akce 2013

 V květnu 2013 byly zahájeny projekční práce související s kompletní opravou střechy a obvodového pláště domu čp. 563 – původního barokního konventu, v současnosti upraveného na Expozici milevského kláštera. Realizace vlastní opravy byla zahájena následujícího roku v měsíci březnu firmou Báča Polička s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení. Zdárně a ve vysoké kvalitě firma ukončila práce v prosinci 2014. Celkové náklady na realizaci včetně příprav byly ve výši cca 5,2 mil. Kč, z čehož 80% bylo uhrazeno z dotace v rámci ROP JIHOZÁPAD.


 


Realizované akce 2009

V polovině roku 2009 byly zahájeny přípravné a projekční práce na obnově domu čp. 557, situovaného na 2. nádvoří kláštera, bývalé ředitelství lesní správy. Předmětem a cílem obnovy bylo zřízení nového milevského muzea. V rámci přípravných prací bylo i vyhotovení žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, která by z převážné části kryla náklady na obnovu nového sídla Milevského muzea. Vlastní práce na obnově byly zahájeny v první polovině roku 2011 firmou STARKON Jihlava a.s., ukončeny v polovině roku následujícího. Celkové náklady činily cca 15 mil. Kč, z čehož podíl dotace byl ve výši cca 10 mil. Kč. Po ukončení opravy došlo k instalaci mobiliáře a exponátů v režii města Milevsko, které je nájemcem a tudíž provozovatelem obnoveného domu.
 

 


Realizované akce 2007

V roce 2007 byla provedena rekonstrukce střechy s podporou Havarijního programu MKČR.